W dniach 6-7 listopada odbędzie się 53. posiedzenie Sejmu - czym zajmą się posłowie?

Na początku posiedzenia posłowie uczczą pamięć premiera Tadeusza Mazowieckiego.

MamPrawoWiedziec.pl
Dodane 6 listopada 2013
Następnie będą obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok. Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje rządowy projekt utrzymania podwyższonych o 1 pkt. proc. stawek VAT. Ostatniego dnia Sejm będzie głosował nad przyjęciem obywatelskiego wniosku o referendum ogólnokrajowe dotyczące systemu edukacji,  „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”.
 
Pierwszego dnia obrad posłowie wysłuchają sprawozdań odpowiednich komisji sejmowych:
- o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; 
- o projekcie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dotyczącym obowiązujących stawek VAT;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącym wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej;
- o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Polski;
- o projekcie ustawy o cudzoziemcach, upraszczającym niektóre procedury związane z pobytem cudzoziemców w Polsce, szczególnie tych, którzy nie naruszają prawa polskiego i nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej; projekt dostosowuje prawo polskiego do unijnego;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dotyczącym wspólnego rynku wina na terenie UE;
- o projekcie zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczącym powoływania i wynagradzania dyrektorów sądów powszechnych;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dotyczącym przesunięcia do 1 lipca 2014 r. terminu wejścia w życie ww. ustawy.;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, dotyczącym przeznaczenia w latach 2014–2016 ze środków Funduszu Reprywatyzacji corocznie kwoty do 200 mln złotych na finansowanie wypłaty odszkodowań;
- o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki.
 
W czwartek Sejm zapozna się w pierwszym czytaniu z projektami ustaw:
- rządowym ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- poselskim o zmianach w Kodeksie karnym;
- poselskim o zmianach w Kodeksie postępowania karnego;
- poselskimi o zmianie ustawy o broni i amunicji;
- ustawy o zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie Kodeks wykroczeń.
 
W piątek zostaną poddane pod głosowanie sprawozdania:
 - o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym;
- o projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska;
Posłowie będą także głosować nad:
- obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy;
 - pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych;
- sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji. 
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.  
Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

Nowe prawa w tym tygodniu (30 kwietnia - 6 maja 2018 r.)