Cele nowych europosłów 2014

Największe problemy Unii i najważniejsze sprawy do załatwienia w Parlamencie Europejskim - MamPrawoWiedziec.pl sprawdza, na co stawiają liderzy list partyjnych reprezentacji

Anna Konczewska
Dodane 26 maja 2014

PiS widzi potrzebę wzrostu solidarności międzynarodowej, a jednocześnie sprzeciwia się postępującej integracji Unii Europejskiej. Solidarność międzynarodowa oznacza przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa - wspólną politykę energetyczną i obronną. PiS chce też utrzymania wspólnej polityki rolnej w jej obecnym kształcie. Posłowie PiS będą też chcieli zająć się mniej popularnymi kwestiami: ochroną ludzkiego życia, działaniem na rzecz rozwoju Karpat, zapewnienie praw Polonii i imigrantom.

7 jedynek PO wskazało na problemy gospodarcze, wysokie bezrobocie panujące w Unii i idącą za tym potrzebę reform. Cele PO: zwiększenie liczby miejsc pracy i stworzenie komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych. Ważną kwestią dla jedynek PO są stosunki zewnętrzne i podpisanie umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Dla jedynek z Nowej Prawicy problemem są zbyt wysokie podatki – dochodowy, VAT, cła. Unia w ich oczach jest przeregulowana a jej utrzymanie zbyt kosztowne. Być może dlatego na drugim miejscu pod względem istotności, problemem jest sama Unia, która według kandydatów NP powinna być zlikwidowana. Chcą dążyć do likwidacji większości prawa unijnego oraz integrować grupy przeciwne UE, w celu blokowania jej działalności.

SLD-UP: Unia musi się uporać z rosnącym bezrobociem, dotykającym głównie młodych i brakiem wydajności rynku pracy. Liderzy lewicy w PE chcieliby zwiększenia środków przeznaczanych na unijny program ds. walki z bezrobociem, ujednolicenia rynku pracy. Uważają, że gospodarka krajów wspólnoty powinna mieć bardziej społeczny charakter. Drugą rzeczą, którą chcą zrobić to walka o prawa człowieka - równe traktowanie osób bez względu na płeć, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Z komitetu PSL nasz kwestionariusz uzupełniło tylko 2 kandydatów. Problem, który był wspólny dla obojga z nich, to walka z negatywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego. W odpowiedzi na pytanie, jakimi kwestiami chcą się zajmować w Parlamencie Europejskim obydwaj zdeklarowali działanie w obszarze polityki klimatycznej i bioekonomii.

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO

Prawo i Sprawiedliwość
1.       Janusz Wojciechowski
2.       Bolesław Piecha
3.       Tomasz Poręba
4.       Ryszard Czarnecki
5.       Zdzisław Krasnodębski
6.       Dawid Jackiewicz
7.       Karol Karski
8.       Zbigniew Kuźmiuk
9.       Marek Gróbarczyk
10.   Anna Fotyga
11.   Kosma Złotowski
12.   Beata Gosiewska
13.   Mirosław Piotrowski
14.   Ryszard Legutko
15.   Andrzej Duda
16.   Kazimierz Ujazdowski
17.   Jadwiga Wiśniewska
18.   Marek Jurek
19.   Stanisław Ożóg

Ryszard Czarnecki, PiS, 1 z wielkopolskiego. Historyk, poseł I i III kadencji, wiceminister kultury i sztuki w 1993 roku, w l. 1997-1998 minister ds. europejskich, europoseł od 2004, członek PiS.

Tematy na nową kadencję: bezpieczeństwo i obroną w Europie, kontrola budżetu PE, działaniami w ramach polityki wschodniej.

Andrzej Duda, PiS, 2 z małopolsko-świętokrzyskiego. Prawnik, szef sztabu wyborczego PiS, poseł obecnej kadencji, wykładowca akademicki, członek PiS.

Tematy na nową kadencję: zabezpieczenie interesów państwa polskiego w procesie stanowienia prawa europejskiego, obrona tradycyjnych wartości i chrześcijańskiej tożsamości Europy, zabieganie o przyjęcie nowej, prorodzinnej polityki europejskiej.

Zdzisław Krasnodębski, PiS, 1 z Warszawy. Prof. socjologii, wykładowca europeistyki i politologii. Członek międzynarodowych organizacji naukowych zajmujących się problematyką europejską. Nie należy do partii politycznej, nie pełnił żadnych wybieralnych funkcji publicznych.

Tematy na nową kadencję: prawa dla Polonii i imigrantów, edukacja i kultura oraz polityka historyczna Unii Europejskiej.

Zbigniew Kuźmiuk, PiS, 1 z Mazowsza, PiS. Nauczyciel akademicki, dr nauk ekonomicznych, poseł IV i obecnej kadencji, w l. 1998-2001 radny i marszałek woj. mazowieckiego, w l. 2004-2009 – poseł do PE członek PiS.

Tematy na nową kadencję: zablokowanie niekorzystnej dla Polski polityki klimatycznej Unii Europejskiej, wyrównanie dopłat bezpośrednich w starych i nowych krajach Unii Europejskiej, rozszerzenie zadań Europejskiego Funduszu Społecznego o wsparcie dla polityki prorodzinnej w państwach członkowskich UE.

Ryszard Legutko, PiS, 1 z małopolsko-świętokrzyskiego. Profesor filozofii, nauczyciel akademicki, europoseł, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, nie należy do partii politycznej.

Tematy na nową kadencję: bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski, obrona wartości chrześcijańskich, wprowadzenie regionalnej strategii karpackiej w pełnym wymiarze.

Stanisław Ożóg, PiS, 3 z podkarpackiego. Geodeta, poseł V, VI i obecnej kadencji, były samorządowiec, członek PiS.

Tematy na nową kadencję: ochrona chrześcijańskich wartości, pozyskiwanie maksymalnie dużych środków finansowych, obroną interesów rolników.

Bolesław Piecha, PiS, 1 ze śląskiego. Lekarz, poseł IV, V i VI kadencji, w l. 1994-1998 radny miasta Rybnik, w l. 2005-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator obecnej kadencji, członek PiS.

Tematy na nową kadencję: pakiet klimatyczny w kontekście polskiego przemysłu górniczego, tworzenie funduszy wyrównujących systemy zdrowotne. Jako europoseł będzie dążył do wprowadzenia regulacji w kwestii bioetycznych, dotyczących ochrony ludzkiego życia.

Platforma Obywatelska
1.      Jerzy Buzek
2.      Danuta Hübner
3.      Bogdan Zdrojewski
4.      Róża Gräfin von Thun
5.      Janusz Lewandowski
6.      Jacek Saryusz-Wolski
7.      Dariusz Rosati
8.      Barbara Kudrycka
9.      Julia Pitera
10.   Jan Olbrycht
11.   Tadeusz Zwiefka
12.   Elżbieta Łukacijewska
13.   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
14.   Danuta Jazłowiecka
15.   Jarosław Wałęsa
16.   Adam Szejnfeld
17.   Bogdan Wenta
18.   Michał Boni
19.   Marek Plura  

Michał Boni, 2 z Warszawy, PO. Kulturoznawca, poseł na sejm I kadencji, w 1991 r. minister pracy i polityki socjalnej, w l. 2011-2013 minister administracji i cyfryzacji, nie należy do partii politycznej.

Tematy na nową kadencję: sprawy cyfrowe (ochrona prywatności, rozwój teleinformatyczny, edukacja cyfrowa), rynek pracy, sprawy społeczne i nowe mechanizmami demokracji uczestniczącej. Jednym z kolejnych jego priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne.

Danuta Hübner, 1 w Warszawie, PO. Prof. dr hab., ekonomistka, w l. 1995-1996 negocjatorka członkowstwa Polski w OECD, w l. 1996-1997 sekretarz stanu ds. integracji europejskiej w KPRM, w l. 2009-2014 europosłanka, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego w Parlamencie Europejskim, była komisarz europejska, nie należy do partii politycznej.

Tematy na nową kadencję: ochrona interesów państw UE spoza strefy euro, wyrównanie warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach wspólnoty. Chciałaby również działać na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.

Danuta Jazłowiecka, 2 z dolnośląsko-opolskiego, PO. Posłanka V i VI kadencji, była pracowniczka Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego i Urzędu Miasta Opola, w l. 2009-2014 europosłanka, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy, poprawa stopy zatrudnienia wśród młodzieży i osób starszych, racjonalne wykorzystanie funduszy strukturalnych.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 1 w wielkopolskim. Dr biologii, nauczycielka akademicka, w l. 2006-2007 radna powiatu poznańskiego, od 2011 pełni urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, posłanka VI i obecnej kadencji, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: reforma rynku pracy (komisja ds. zatrudnienia i spraw socjalnych), walka o prawa kobiet. Gwarantuje, że w ramach instytucji unijnych będzie starała się tworzyć nielegislacyjne programy odpowiadające na wyzwania demografii.

Barbara Kudrycka, 1 w podlasko-warmińsko-mazurskim, PO. Prof. dr hab., prawniczka, w l. 1998-2007 rektorka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Ekspertka w zakresie administracji publicznej, w l. 2004-2007 europosłanka, w l. 2007-2013 – minister nauki i szkolnictwa wyższego, posłanka obecnej kadencji, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej; edukacja i szkolnictwo wyższe. Chciałaby skupić się na wypracowaniu lepszej współpracy nauki z biznesem.

Elżbieta Łukacijewska, 1 w podkarpackim PO. Ekonomistka, posłanka IV, V i VI kadencji, w l. 1998-2001 wójt Gminy Cisna, 2009-2014 – europosłanka, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: polityka regionalna i rolna, zacieśnianie współpracy ze Wschodem. Deklaruje działania na rzecz zwiększania miejsc pracy i aktywizacji osób 50+.

Jan Olbrycht, 3 ze śląskiego, PO. Dr socjologii, wykładowca akademicki, samorządowiec, w l. 1998-2002 marszałek woj. śląskiego, od 2004 r. europoseł, członek PO.

Tematy na nową kadencję: polityka regionalna, sprawy budżetowe, relacje z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Tadeusz Zwiefka, PO, 3 z kujawsko - pomorskiego. Społecznik, w l. 2009 - 2014 europoseł, członek PO, od 2013 przewodniczący partii w Bydgoszczy.

Tematy na nową kadencję: tworzenie i reforma międzynarodowego prawa cywilnego i handlowego, sprawy traktatowe.

Julia Pitera, 1 w mazowieckim, PO. Polonistka, posłanka na sejm V, VI i obecnej kadencji, w l. 1994-2005 radna m.st. Warszawy, była członkini i prezeska Transparency International Polska, w 2002 r. bez sukcesu kandydowała na urząd prezydenta stolicy, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: polityki Unii, które bezpośrednio dotyczą Polski – bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna, współpraca handlowa ze Stanami Zjednoczonymi w ramach negocjowanego obecnie porozumienia TTIP, kwestie rozszerzenia, polityka sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. Jej priorytetem będą również sprawy z zakresu wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Róża Thun, 1 w małopolskim, PO. Publicystka, w l. 1992-2005 prezes zarządu Fundacji im. Roberta Schumana, w l. 1998-2000 radna gminy Warszawa-Centrum, doradczyni premiera w sprawach integracji europejskiej, 2009-2014 europosłanka, członkini PO.

Tematy na nową kadencję: zniesienie roamingu (dodatkowych opłat za rozmowy, smsy i transfer danych poza granicami kraju), wprowadzenia systemu e-call (automatyczny system samochodowy powiadamiania numeru ratunkowego w razie wypadku). Jej priorytetem w kwestii gospodarczej będzie doprowadzenie do przyjęcia umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP).

Jarosław Wałęsa, 10 z pomorskiego, PO. Politolog, w l. 2005-2009 poseł na Sejm, w l. 2009-2014 europoseł, członek PO.

Tematy na nową kadencję: wspólna polityka rybołówstwa, reprezentacja interesów polskich rybaków, pracą nad wielogatunkowym planem zarządzania zasobami w Morzu Bałtyckim, politykąa handlowa w UE, w tym, umowa o wolnym handlu z USA.

Na kwestionariusz z komitetu PO nie odpowiedzieli: Jerzy Buzek (śląski), Bogdan Zdrojewski (dolnośląsko-opolski), Janusz Lewandowski (pomorski), Dariusz Rosati (zachodniopomorsko-lubuski), Jacek Saryusz-Wolski (łódzki), Paweł Zalewski (Warszawa), Jacek Rostowski (kujawsko-pomorski), Krystyna Szumilas (śląski), Stanisław Huskowski (dolnośląsko-opolski), Bogdan Wenta (małopolsko-świętokrzyski), Marek Plura (śląski)

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego
1.       Janusz Korwin-Mikke
2.       Stanisław Żółtek
3.       Robert Iwaszkiewicz
4.       Michał Marusik

Stanisław Żółtek, Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke, 1 z małopolsko-świętokrzyskiego. Matematyk, były wiceprezydent Krakowa, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, członek partii Kongres Nowej Prawicy.

Tematy na nową kadencję: kwestie finansowe (budżet), utworzeniem nowej komisji do likwidacji większości prawa unijnego oraz sprawami rodzinnymi i światopoglądowymi (likwidacja poprawności politycznej i wszelkich praw unijnych z tym związanych)

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
1.       Janusz Zemke
2.       Adam Gierek
3.       Lidia Geringer de Oedenberg
4.       Bogusław Liberadzki
5.       Krystyna Łybacka

Lidia Geringer de Oedenber, SLD-UP, 1 z dolnośląsko-opolskiego. Ekonomistka, w l. 1989-2006 zawodowo związana z Telewizją Polską, od 2004 roku posłanka do PE, członkini SLD.

Tematy na nową kadencję: reforma prawa autorskiego, tworzenie regulacji chroniących dane osobowe i prywatność w internecie. Jej priorytetem jest też pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy w oparciu o zwiększanie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionów.

Krystyna Łybacka, SLD-UP, 1 z wielkopolskiego, SLD-UP. Nauczycielka akademicka, dr nauk matematycznych, posłanka I, II, III, IV, V, VI i obecnej kadencji, w l. 2001-2004 minister edukacji narodowej i sportu, członkini SLD.

Tematy na nową kadencję: edukacja, badania naukowe i innowacje.

Janusz Zemke, SLD-UP, 1 z kujawsko-pomorskiego. Prawnik, dr politologii, poseł X, I-VI kadencji, w l. 2001- 2005 wiceminister obrony narodowej, w l. 2009-2014 europoseł, członek SLD.

Tematy na nową kadencję: Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, praca w Komisji Transportu i Turystyki PE.

Polskie Stronnictwo Ludowe
1.       Czesław Siekierski
2.       Jarosław Kalinowski
3.       Krzysztof Hetman
4.       Andrzej Grzyb

Andrzej Grzyb, PSL, 1 z wielkopolskiego. Poseł X, II, IV, V i VI kadencji, w l. 2009-2014 europoseł, członek PSL.

Tematy na nową kadencję: kwestie gospodarczo-energetyczne (wsparcie dla przedsiębiorstw i MSP, zatrudnienie, bezpieczeństwo energetyczne, rodzime źródła energii), bioekonomią, prawa człowieka i procesy demokratyzacyjne.

Czesław Siekierski, PSL, 1 z małopolsko-świętokrzyskiego. Nauczyciel akademicki, od 2004 r. europoseł, poseł III i IV kadencji, członek PSL.

Tematy na nową kadencję: wspólna polityka rolna (małe gospodarstwa rolne, trudny start ludzi młodych na wsi, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz deficyt wody w rolnictwie, polityka spójności/rozwoju regionalnego, polityka klimatyczna i środowiskowa UE).

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Jak zmieni się Parlament Europejski po wyborach w maju 2019 r.?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych