Fot. succo / Pixabay

Nowe prawa w nowym roku (1 - 7 stycznia 2018)

Sprawdź najważniejsze z 62 nowych praw, które weszły w życie w pierwszym tygodniu 2018 r. 

Sylwia SzołuchaAnna ŚcisłowskaMagdalena Wnuk
Dodane 17 stycznia 2018
#wchodzi w poniedziałek, 1 stycznia

Ścieżka prac nad zmianami w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Głosowanie

Ścieżka prac nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Głosowanie

Ścieżka prac na ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie Ordynacji podatkowej

Głosowanie

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowania

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Głosowanie

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo wodne

Głosowanie

Ścieżka prac na ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Głosowanie

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w środę 3 stycznia

Ścieżka prac na ustawą o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 4 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 7 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Głosowanie

Pozostałe ustawy, które weszły w życie w pierwszym tygodniu nowego roku (głównie zmiany w nazewnictwie, uchylenia pojedynczych paragrafów):

 

Ustawa

Link do procesu legislacyjnego

Data wejścia w życie

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2505

1 stycznia

o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1195

1 stycznia

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=750FDC3364EFBEB7C125812500478820

1 stycznia

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA258F2CCEBF9ED2C125812A00390C4B

1 stycznia

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BDC50FC973A45603C1258043004BE3B3

1 stycznia

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=769

1 stycznia

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=626

1 stycznia

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=476

1 stycznia

o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1305

1 stycznia

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DA55BF8EB1924CAAC12581370046B999

1 stycznia

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1231

1 stycznia

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=115

1 stycznia

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=965

1 stycznia

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2B9D50B42A8DACA0C12581C6002FDF9C

1 stycznia

o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2963

1 stycznia

o zdrowiu publicznym

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3675

1 stycznia

 

 

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce