Fot. MichaelGaida / pixabay

Nowa prawa w nowym roku (31 grudnia 2018 r. - 6 stycznia 2019 r.)

Sprawdź najważniejsze z 89 nowych praw, które weszły w życie w pierwszym tygodniu 2019 r.

Sylwia Szołucha
Dodane 11 stycznia 2019

#weszło w poniedziałek, 31 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Głosowanie

#częściowo weszło w poniedziałek, 31 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Głosowanie

#weszło we wtorek, 1 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o kosztach komorniczych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o komornikach sądowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

Ścieżka prac nad projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Głosowanie

#częściowo weszło w wtorek, 1 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 3 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Głosowanie

#weszło w sobotę, 5 stycznia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Głosowanie

Oraz:

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o tachografach

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo wodne

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji

Ścieżka prac nad projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce